Xiaoshi’s Farewell in 2016

Happy Hour farewell for Xiaoshi Wang (April 2016)